سایبان تراس

پوشش سقف تراس(بالکن) بااستفاده ازنورگیرهای حبابی (کوپل) یا ورق پلی کربنات(دویاچندجداره ساده ومثلثی ویا ورق های پلی کربنات تخت یافلت) دررنگهای متنوع وبا ضخامت های مختلف،به صورت شیبدار یک یا دو طرفه ،قوسدار یک یا دو طرفه وهمچنین پوشش دیواره تراس نیز با استفاده ازورق های پلی کربنات و…. امکان استفاده از فضای تراس راحتی به عنوان یک اتاق ممکن می سازد.
این نوع پوشش علاوه بر اینکه مانع نفوذ باد و برف وباران درزمستان می شود و عایق صوتی و حرارتی نیزمی باشد .(درراستای صرفه جویی در مصرف انرژی)، امکان استفاده ازنور طبیعی را نیز درروز برای روشنایی فضای تحت پوشش و متعاقبا فضای داخل ساختمان را میسرمی سازد .برای پوشش دیواره تراس نیزمیتوان ازورقهای پلی کربنات (باتنوع رنگ بسیار زیاد) استفاده نمود که خودبه لحاظ خاصیت مطلوب این ورق ها (ازجمله:عایق بودن، سبکی ،انعطاف پذیری بالا، تنوع در ضخامتهای بالاو چند جداره بودن)عایق صوتی وحرارتی مناسبی برای فضای تراس می باشد و امکان دیده شدن فضای داخل تراس ازبیرون (بابکارگیری ورقهابارنگهای خاص)غیرممکن خواهدبود. ورقهای پلی کربنات دو یاچندجداره ساده ومثلثی و تخت باخواص استثنائی ومطلوب و زیبائی خاصی که به محیط می دهند، توانسته اند جایگزین مناسبی برای محصولات مشابه مانند شیشه باشند که برای پوشش تراس استفاده می شده است.